Antallet og andelen eldre i Norge vil øke i årene som kommer. Befolkningsendringen utløser et behov for kunnskap om eldre menneskers liv og helse, både hos helsepersonell og i den øvrige befolkningen. 

Vi har spurt dagens eldre om deres liv og helse. Hva er viktig for deres livskvalitet i dag? Og hvilke faktorer har påvirket deres eldre år?

Med prosjektet ønsker vi å synliggjøre aldrende menneskers mangfold av liv, historier, ressurser og utfordringer.

Samarbeid

Initiativtakerne til prosjektet, Nasjonalt senter for aldring og helse og Stiftelsen Verdighetsenteret – omsorg for gamle er begge nasjonale kompetansemiljøer som jobber med å spre og implementere forskning og kompetanse på oppdrag fra offentlige helsemyndigheter.

Til daglig jobber vi med å heve kompetansen innenfor aldring og eldreomsorg. Vi har faglig tyngde på hver våre spesialiserte felt.

I dette samarbeidet samles vi om et felles mål – å styrke interessen for og kunnskapen om eldres liv, helse, aldring og livets siste fase. Gjennom et tett samarbeid ønsker vi å spre informasjon om gamle menneskers mangfold til nye mågrupper.